Liên hệ

Ban có thể liên hệ trực tiếp với Trần Hữu Tài theo các kênh mạng xã hội dưới đây:

Facebook: https://www.fb.com/tranhuutaioffical

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKvrlsjls2MzqeIQRz8IyDA

Twitter: https://twitter.com/TranHuu18179956

Instagram: https://www.instagram.com/taihuutran/

Pinterest: https://www.pinterest.com/tranhuutai/

Blog: http://taihuutran.com

Email: taihuutran@gmail.com